International – Nederlands

BOODSCHAP AAN DE MENSHEID

Ik wens jullie over Frankrijk te vertellen, waarvoor Frankrijk echt staat, niet wat jullie door de media wordt verteld en wat heel waarschijnlijk al even corrupt is als de onze maar over wat wij, duizenden, alle dagen beleven.

Allereerst wens ik mij voor te stellen: mijn naam is Eric Fiorile. Ik ben één van die enkele die alertheid sloeg over het bestaan van de  Nieuwe Wereldorde en van de belangrijke representatie ervan, de Bilderberg Club, die alle westerse overheden superviseert. Vandaag de dag ben ik leader van het franse verzet. De enige verklaarde oppositie aan het actuele onwettig politieke systeem.

In Frankrijk, zoals in vele andere landen, is er een meningsverschil dat, zoals elders, zich in twee groepen heeft gesplitst. Met aan de ene kant mensen die gedeeltelijk geïnformeerd zijn. Dit zijn mensen die de ondernomen acties van het NWO hebben ontdekt aan de hand van afwijkingen die ze ondervonden of waaraan ze geconfronteerd werden. Dit kan op professioneel vlak zijn zoals bijv. dokters, wetenschappers, militairen of leraren, wat sociale problemen met zich kan meebrengen door het surfen op internet, of overtuigingen die kunnen leiden tot het aansluiten tot bepaalde groepen die alternative bieden, zoals de landbouw, het gemeenschapsleven, geloofsovertuigingen, of een marginale democratische deelname. Al deze mensen zitten op sociale media en verspreiden informatie die ze pertinent vinden, dat vaak onvolledig is. Zij kunnen vaak geen correlaties maken tussen alle aspecten van de Nieuwe Wereldorde en het actuele politieke systeem.

Het andere meningsverchil dat van compleet geïnformeerde mensen, het merendeel zijn lezers, mensen die archieven uitpluizen, onderzoekers. Deze mensen hebben een oplossing gevonden voor de mondiale problemen die gecreëerd werden door de Nationale Overgangsraad en deze te implementeren (ik ga hier wat later op in). Dit zijn duizende mensen waaronder: advocaten juristen, economisten, journalisten, schrijvers, wetenschappers, … deze mensen hebben een concept bedacht en uitgewerkt. Dat concept zal ik wat later uiteenzetten na ik over Frankrijk heb gesproken.

Ik richt mij tot dissidenten van andere landen die ook geïnformeerd zijn. Zij zullen linken kunnen leggen met hun land en de juistheid van mijn woorden kunnen evalueren.

De Nieuwe Wereldorde beschikt al over ingewikkelde in elkaar geweven netwerken, zoals: multinationals en banken en die met behulp van internationale organisaties die controle uitvoeren over (FMI, OMS, ONU, NATO, OMC, UNESCO, EUROPE, etc…) evenals mistieke sekten die alles doorgeven aan de welbepaalde regeringsleiders, die van de organisaties en die van de religies. In Europa is het voor een groot deel de vrijmetselarij die de controle heeft over al die landen en alles doorgeeft aan de voornaamste leiders van de geselecteerde instituties door de haute franje van de metselarij, deze van de ‘religie zonder naam’, wat velen liever het ‘luciférianisme’ of ‘satanisme’ noemen waarvan essentiele principe het ‘omkeren van de waardes en de concepten’ door middelen als ‘het systematisch liegen’.

Het uiteindelijke doel van de ‘Nieuwe Wereldorde’ staat duidelijk beschreven in hun boeken net zoals in sommige publieke verklaringen van haar belangrijkste leden: het vernietigen van alle naties evenals alle religies om zo een absolute dictature te implementeren en dit over de gehele planeet, het opleggen van één unique religie: het satanisme; zich vergewissen van een algehele macht over de gehele planeet door 90% van de mensheid te laten verdwijnen zoals vermeld staat op amerikaans monument ‘guidestones’ dat in Georgie staat en in fase is met de theorie van de media m.b.t. de overbevolking. Daarvoor moeten ze een ‘grote chaos’ creëren waarin alle naties en religies zich onder elkaar zullen doden. Door civiele orlogen en één wereldorloog, veroorzaakt door een economische crisis geassocieerd aan epidemieën. Dit alles wordt stilletjes voorbereid volgens het schema ‘Stille wapens voor rustige oorlogen’ en dit vanaf 2018. De economische testen op Turkije, Argentinië en recent nog op Cyprus en Griekenland die voorspellen wat er in Spanje, Portugal, Ierland, Frankrijk, etc… zal gebeuren. Er worden massaal vaccins met sterilisatie componenten gebruikt in Afrika, maar ook in India, in de Philippijnen en in Indonesië et dit met de medewerking van het OMS en de desbetreffende landen. Het recent gebeuren in Kenya duidt aan dat de vaccins wel en degelijk gebruikt worden om ziektes uit te lokken en/of steriliteit…

De mondiale genocide is al aan de gang, maar u weet dit alvast al wel, ik ga u niet alle aspecten opnoemen die de Nieuwe Wereldorde  gebruikt om over alle populaties te heersen met behulp van sektes in elk land. Hooggeplaatste politici die altijd afkomstig zijn uit deze sektes en die op strategische plaatsen worden gezet, zoals: eerste ministers, minister van binnelandse zaken, van justitie, het leger, gezondheid en onderwijs. Ik wil er nog aan toevoegen dat bovenop die humane dimensie gelinkt aan Macht en Geld, er zich nog een mystieke dimensie  aan toevoegd, aan de origine van vele pedofiele schandalen.

In Frankrijk zijn wij zowat hun doelwit geworden omdat ons land een bastion is voor de vrijmetselarij envenals pedofiele netwerken zoals de satanische ceremonieën, deze worden allemaal zeer goed beschermd door justitie en ordediensten. Heel wat zaken geraakte in de doofpot. Massagraven werden teruggevonden et verzwegen voor het grote publiek. Notoire pedofielen behoorden steeds tot de hoogste sferen van de staat. Mensen die alertheid sloegen zoals Corinne Gouget en die met de vinger wijste naar de schadelijke en giftige  aditieven of Clarie Severac die duidelijk de genocide aantoont en die ineens uit het niets verdwijnen, eentje heeft zelfmoord gepleegd en de andere werd ineens door een erge ziekte getroffen. We mogen eveneens al die journalisten niet vergeten die verworpen werden omdat ze getracht hebben dingen aan het licht te brengen, zoals: Natacha Polony.

Door haar positie ‘koploper van de Mensenrechten’ in de wereldhistorie, is Frankrijk de grootste vijand die moet afgemaakt worden door hen die absolute tirannie willen veroorzaken.

Na een korte inleiding, wil ik jullie aan het licht brengen wat er nu echt in Frankrijk heerst zodat u dit kunt vergelijken met uw eigen land en misschien wel overeenkomsten kunt vinden door dingen gebeurd zijn of die nog gaan gebeuren.

Sinds de oprichting van de republiek zo’n 150 jaar terug, zijn alle franse overheden afkomstig uit de vrijmetselarij en volgen dus alle richtlijnen van hun sekte. Zijzelf die onder toezicht staan van de hogere sferen van de internationale vrijmetselarij. Maar sinds Sarkozy, is het duidelijk dat het de Bilderberg club is die regeert. Sarkozy werd in Frankrijk geintroduceerd door de amerikaanse diensten, die hebben hem aan de top gestuwd. In eerste instantie heeft hij aan Frankrijk haar onafhankelijkheid afgenomen door zijn leger in handen te geven van de amerikanen via de N.A.T.O. Daarna heeft hij de privatisering gelanceerd, dit was een middel om eigendommen van ons erfgoed door te verkopen, hij hield er uiteraard ook een mooi som geld aan over. Hij heeft trouwens ook een groot deek goud (600 ton) doorverkocht aan de amerikanen. Daarna heeft hij het leger opgesplitst door heel de rijkswacht weg te nemen en deze onder de orde van het ministerie van binnenlandse zaken te plaatsen, post die exclusief toebehoort aan de vrijmetselarij. Hij heeft dan ook de Franse wetten overschreden door het illegaal  wijzigen van de grondwet zonder rekening te houden met de ‘mesenrechten’ die in Frankrijk tot de hoogste juridische hierarchie behoren. Juridisch gezien hoort Frankrijk niet bij Europa aangezien het volk ‘neen’ via referendum had gestemd in 2005. Volgens de grondwet is het volk souverein. Om af te sluiten, heeft hij een ‘staatsgreep’ georganiseerd aan de Ivoorkust ten profijt van de multinationals en Libië vernietigd door alle regels van de  internationale rechten  te overschrijden en heeft hij de Syrische revolution aangehitst.

Na hem hebben we Hollande gehad, zijn bevoegheid was evenals zoveel mogelijk erfgoed verder te verkopen en dit ten voordelen van de amerikanen. Hij is er zelfs in geslaagd om hen gronden na te laten voor het creëeren van militaire basissen. Hij had evenals de taak twee leden van de Bilderberg Club binnen te laten in de politiek, waarvan Vals en Marcron die hij als Ministers heeft benoemd. Deze twee hebben door hun wetten ervoor gezorgd dat de werkloosheid is gestegen, voor het verarmen van de bevolking en dit door het laten verdwijnen van kleine bedrijven en door het beperken van onze vrijheid dit door het organiseren van drie dodelijke aanslagen waarin honderde Fransen het leven lieten. Aanslagen die onmiddellijk werden toegeschreven aan de islamieten, wat het mogelijk maakte om: 1) de haat te verhogen ten aanzien van de moslimgemeenschap; 2) Het noodzakelijk laten blijken dat ‘dringende matregelen’ hoognodig waren/zijn waardoor de grondwet en de mensenrechten niet meer van toepassing zijn. Zij gingen verder op het voorbeeld van wat de amerikaanse overheid had geënsceneerd tijdens 9/11 om zo het patriot Act te vestigen.

In het kort, hij heeft deelgenomen en geprobeerd om de Syrië te destabiliseren evenals, andere Afrikaanse landen, door het claimen van een gedwongen invasie van migranten binnen Europa. Waarvan een groot deel mannen tussen de 18 en 40 jaar, en eigenlijk maar weinigen onder hen van Syrische afkomst,  maar voortkomend uit diverse radicale bewegingen die een teroristische opleiding hadden genoten. De massale immigratie die wij ondergaan is zelfs nog gevaarlijker omdat politiekers een programma hebben gelanceerd om katholieke kerken te vernietigen en mosqueeën te bouwen. Hierdoor bereiden ze een burgeroorlog voor en die metertijd moeilijker tegen te houden zal zijn.

Om af te ronden met dit personage, hij heeft van zijn bevoegheid gebruik gemaakt alsook van de regering om zo Macron op de voorgrond te brengen en zijn benoeming als President mogelijk te maken door het faken van de verkiezingen. Wat voor hem zeer makkelijk was aangezien het zijn regering Valls-Macron die het heeft georganiseerd. Er was geen enkele reactie mogelijk van ons juridisch systeem, omdat deze geanuleerd werden door de onafhankelijkheid van het Valls decreet van 6 december 2016. Trouwens, de hoogste institutionele vertegenwoordigers worden door hen verkozen en de belangrijkste koppen van de ‘hoven van cassatie’ zijn zo verwrongen in schandalige zaken dat ze niets kunnen zeggen. De laatste toevlucht van de Constitutionele Raad werd geneutraliseerd door het plaatsen van een lid van de Bilderberg Club, al niet onbekend door de vele en zware juridische feiten: Laurent Fabius!

Al sinds de eerste aanslag ‘Charlie Hebdo’ werden al onze rechten opgeschort. Wij zitten onder een absolute politieke dictatuur. Geen enkele Fransman is thuis veilig. Politiekers kunnen dus eendert wie arresteren zonder juridische stappen te ondernemen alsook zonder enig enkele motieven te moeten weerleggen, ze mogen binnenvallen, beslag leggen op persoonlijke eigendommen en mensen geheim aanhouden zonder enige bewijzen voor te leggen. Politie en rijkswacht zijn geen ‘ordemensen’ meer maar hun private huurlingen! Onze economisch erfgoed, cultureel en intellectueel te laten ineenstuiken. Macron is er duidelijk om komaf te maken met Frankrijk, alles door te verkopen aan de amerikanen tot zelfs onze primaire publieke instanties.

Dit alles is een schending van de franse wetten en deze verbieden het verkopen van grote bedrijven, aanpassingen in de grondwet te brengen zonder het akkoord van de bevolking, het opschorten van de Mensenrechten, onze militaire geheime door te geven aan vreemde machten of andere machten ons land te laten regeren. Zoals bijvoorbeeld de Monsanto wetten die onze landbouwers verbied om nog eigen zaden te gebruiken.

Nog veel erger is wat Macron wil verwezenlijken, lid van de Bilderberg Club en ex partner van de Rotschild bank, het legaliseren van pedofilie, families verplichten hun jonge kinderen met 11 verplichte vaccins te laten inenten, dit is een inbreuk op onze wetten. Wie dit weigert zal onderhevig zijn aan een gevangenisstraf.  Ondertussen laat hij het niet na om dit allemaal in orde te brengen. Oftewel, aanvaardt u dat inentingen uw kinderen vergiftigen met het risico dat het kind zijn hoogst intellectuele niveau nooit zal behalen oftewel nemen ze uw kind af. Wetten die voorspellen dat heel de bevolking hieraan zullen moeten ondergaan. RFID implantaten worden al geruime tijd in materniteiten  aangeboden. Zijn doel is  Frankrijk af te maken door het verkopen van bedrijven en instellingen aan de amerikanen om zo enkele regio’s over te houden voor het superviseren van Europa, andere structuren dan dezelfde leiders op mondiaal niveau.

M.b.t. seks, alle onze leiders zijn hier blijkbaar door geobsedeerd. Ze zijn bezig met een nieuw schoolprogramma, een schoolprogramma dat de seksualiteit al van in de kleurterklassen zal aanbrengen en  adolescenten aanzetten tot pornografie alsook afwijkingen binnen het school gebeuren. Een programma dat alle psychologen aanklagen als een mentale vernietiging verwant met de MK Ultra studies. 

De balans is enorm zwaar: de Fransen hebben geen rechten meer, primaire rechten zoals de verklaringen van de Mensenrechten en van de Bevolking zijn teniet gedaan, het gezin verliest al haar rechten op haar eigen kinderen, en al onze kinderen lopen gevaar op een intellectuele achterstand. Onze kinderen zijn onderhevig aan scholing die hun geest verder ondermijnt i.p.v. het te laten openbloeien. Op economisch vlak worden de wetten verstrengd zodoende onze rechten te beperken, armoede te bespoedigen en grote bedrijven te verrijken via fiscale paradijzen en de ‘geheime relaties’. Op militair vlak, worden de prominente leiders vervangen door vrijmetselaars, aanhangers van de Nieuwe Wereldorde en ons leger is nog maar een net een schraal leger ten dienste van de N.A.T.O.

Seksuele obsessie, vernietiging van de kindertijd, sociale reductie, privileges aan grote bedrijven, politiemacht ten diensten van de huurlingen, verdwijnen van justitie, verdwijnen van de vrije media, internet censure, het afnemen van onze rechten, vervalste verkiezingen en het negeren van onze vaste wetten ooit geregistreed in ons land. Vernietiging van ons cultureel systeem via nieuwe schoolprogramma’s, voorbereiding van een civiele oorlog via massale immigratie en het verkopen van ons nationaal erfgoed zoals in Griekenland gebeurd… En sommige durven nog zeggen dat Frankrijk geen dictature is!!!

Dus, degenen die goed geïnformeerd zijn weten dat:

 • Het probleem van mondiale omvang is.
 • Dat het verdwijnen van Frankrijk het gevolg zal zijn van wegkwijnen van de Mensenrechten en dat Europa vazal van de Verenigde Staten van Amerika die de controle zal uitvoern zwat het geval al is van Duitsland.
 • Dat het belangrijkste instrument waardoor de gehele bevolking wordt beheerst is de ‘Republiek’, of parlementaire monarchie, die, met behulp van de politiek vrijmetselarij mede mogelijk maakt en hierdoor controle heeft over de algehele bevolking.
 • De leiders houden alleen stand omdat politie de rechten verzaakt.

Daarom, hebben wij, de Franse bevolking, in 2015 de enige struktuur herkend door de internationale Rechten: Nationale Overgangsraad, evenals aan de U.N.O gedeclareerd in 2015.

Deze struktuur is legitiem van zodra de leiders van een bepaald land de opgestelde wetten niet meer respecteren of zoals in Frankrijk de grondwet annuleert om zich zo volledige macht te kunnen verlenen. Verschillende strukturen zoals de Nationale Overgangsraad hebben zich in verschillende landen gevestigd, waarvan velen nog in opmaak in Europa, Afrika, en Zuid Amerika. Het concept is één waarin een transitieperiode wordt voorzien en waarmee de bevolking het recht zal hebben op de reëele informatie en zelf zal mogen beslissen over haar eigen bestuursvormen.

Aangezien de Ijslandse bevolking alle politiekers heeft kunnen afzetten en hierdoor de macht heeft kunnen herwinnen, heeft de media stilte het niet mogelijk om de bevolking van andere landen zich te verzetten en zich te realiseren wat er gaande was. Maar als er sprake is van Frankrijk, land van de Mensenrechten, dan zal het een mondiale ombuiging die zal volgen waarbij bevolkingen zich zullen bevrijden van hun politici en de macht van de sektes tot niets zullen herleiden. 

In Frankrijk is het verzet nog niet groot aangezien de media niets verhult en we enkel via internet opzoekingen kunnen doen. Wij zijn enkele tien duizenden, waarvan ongeveer 300 actieve leden die het eerste deel van de overgangsraad voorzien. Ze staan klaar om hun functies te bekleden. Onder hen, juristen, economisten, filosoven, wetenschappers, maar ook arbeiders, ambtenaren, bedrijfsleiders, dokters, leraren, …. hebben een heel programma uitgewerkt (Hoedanook, door verschillende Raden van andere landen in oprichting overgenomen) met  als volgende doelen:

 • Het herstellen van de Rechtstaat door de rehabilitatie van het ‘Verdrag van de Mensenrechten en de Bevolking’, zodat de politie kan overgaan tot het aanhouden van de meest cruciale leiders, alle onderworpen, zoals voorzien in het wetboek, aan een oplsuiting van meer dan 15 jaar.
 • Nationale schuldkwijtschelding aangezien deze toch maar fictief is en het onmiddellijk opstarten van een universeel inkomen om zo de economie weer te laten openbloeien via de creatie van een onafhankelijk monetair systeem.
 • Creatie en lancering van een echt wetboek opgemaakt door de gehele bevolking.
 • Een televisie zender met doel alle echte nieuws te brengen.
 • Onmiddellijke vrijgave van alle brevetten van publiek nut.
 • Herstellen van alle echte gezondheidsdiensten en het onderwijs.
 • Het creëren van een Hooggerechtshof van Justitie gebaseerd op de ‘Natuurlijke Rechten van de Mens’.

Dit waren de meest essentiele punten die Frankrijk zullen kunnen redden, en die heel waarschijnlijk ook zullen kunnen gebruikt worden in andere landen.

Frankrijk is vandaag, net zoals op het einde van de 18de eeuw, wereldhoop, en haar 300 burgers zijn de hoop van Frankrijk, zijn de beginfase voor een complete verandering van paradigma;  het is een feit dat  wanneer de bevolking bevrijd zal zijn ze door andere landen zullen gevolgd worden. Enkel de leiders willen oorlogen creëren, burgers niet.

Het is dus mogelijk dat dit gerechtshof de ‘Natuurlijke Rechten van de Mens” door iedereen zal geadopteerd worden en de oprichting mogelijk zal van maken van een ‘Organisatie van de Verenigde Naties’ die een einde zal maken aan de huidige genocide, aan de militaire industriele machten en aan de invloed die de big pharma over ons heeft.

Ik spreek over bevolkingen niet over naties omdat vele bevolkingen buiten de naties leven en geen rechten hebben. Ik denk dan aan Palestijnen, aan de Kogis, maar ook aan bevolkingen uit het Amazonië gebied, aan Indonesië ou in Afrika.

We moeten ons haasten want de illegitieme leiders van het land zullen van deze zomer gebruik maken om nieuwe wetstontwerpen klaar te stomen die Frankrijk de komende maanden zal vernietigen. Dit is een top prioriteit van de regering aangezien de eerste projecten, o.a.:

Een wetsontwerp waarin alle kinderen verplicht zullen ingeent worden ten voordelen van de farmaceutische industrie en ten nadelen van de kinderen.

Een wetsontwerp voor een intreden van pornografie vanaf de kleuterklassen.

Het verkopen van het nog resterend erfgoed.

Het verkopen van onze gezondheidsinstellingen (sociale zekerheid) aan farmaceutische labo’s en aan verzekeringsmaatschappijen.

Reacties komende vanuit de bevolking zal stop gezet worden door het instorten van de euro, dit  door nieuwe aanslagen, door een repressie dat geweldadiger zal worden, door het aanzetten van een burgeroorlog of door meerdere van deze middelen tegelijk.

Om de machtigste mensen op deze aarde en hun genocide plannen te laten falen vergt dit enorme middelen die enkel zullen standhouden door wereldsolidariteit. Wij zullen erin slagen indien er genoeg economische ondersteuning is. Als u onze visie deelt, help ons Frankrijk te redden door een donatie en door het in de wereld versturen van deze video en dit tenminste aan twee mensen uit uw kenissenkring. Doe het zonder er nog over te twijfelen, doe het onmiddellijk door u te wenden naar de Nationale Overgangsraad waar u de tekst  van deze video in verschillende talen zult vinden wat u de mogelijkheid geeft, indien u het wenst, deze video in nog een andere taal dat u machtig bent te vertalen (alle talen zijn welkom).

Hartelijk dank om mij tot op het einde gehoord te hebben, ik dank u alvast om ons te steunen en om de Mensenrechten te redden. Ik dank u ook mocht u deze tekst nog in een andere taal te willen vertalen zodat deze video een nog breeder bereik heeft. Indien wij over genoeg middelen beschikken zal onze actie snel alle andere werelddelen bereiken.